Türkiye Cumhuriyeti

Kuveyt Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Olağanüstü Hal İlanı , 21.07.2016

Anayasamızın 120'nci maddesi ile 2936 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde bugün (21 Temmuz) saat 01.00'dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi, Milli Güvenlik Kurulu'nun 20 Temmuz 2016 tarih ve 498 sayılı tavsiye kararı göz önünde bulundurularak, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca 20 Temmuz 2016 tarihinde kararlaştırılmış olup, 21 Temmuz günlü Resmi Gazete’de 2016/9064 karar sayısı ile yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu kararının örneği ve İngilizce tercümesi ilişikte sunulmaktadır. Mevcut mevzuatımız uyarınca karar bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulmuştur.

Bilindiği üzere Anayasamızın 120'nci maddesi "Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir." hükmünü amirdir.

Olağanüstü hal uygulaması  Anayasamız ve ilgili yasalar tarafından düzenlenmiş, hukuk içinde yer alan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) dahil  uluslararası insan hakları sözleşmelerin tanıdığı bir yöntemdir. Türkiye Cumhuriyeti, olağanüstü hal uygulanırken, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri doğrultusunda hareket edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 20 Temmuz 2016 tarihli Millî Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından yaptığı açıklamasında, diğer hususlar meyanında, Anayasamızın 120'nci maddesi uyarınca olağanüstü hâl ilan edilmesini Hükümete tavsiye etme kararının “Millî Güvenlik Kurulu üyelerince yapılan kapsamlı değerlendirme sonunda, darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için alındığını; olağanüstü hal ilanının amacının, ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabilmek” olduğunu kaydetmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamasında "olağanüstü hâl ilanının sadece ve sadece ülkemizin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidine karşı gerekli önlemlerin alınmasına; demokrasinin, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik bir tedbir olduğunun" altını özellikle çizmiştir.