Askerlik

Kuveyt Büyükelçiliği 28.12.2011Askerlik Kanunu’nda yapılan son değişikliklere dair bilgi notu aşağıda sunulmuştur.

 

Saygılarımızla. 

6252 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA

DÖVİZLE ASKERLİK YASASI

15 Aralık 2011

 

EK MADDE-1 :                                                                                   

 

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak;

·       işçi,

·       işveren sıfatıyla veya

·       bir meslek ya da sanatı icra ederek,

·       yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan bu Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tâbi yükümlüler,

o   38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları,

·       10.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri hâlinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

 

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar;

·       öngörülen dövizi başvuru sırasında def’aten ödeyebilecekleri gibi,

o   dörtte birini başvuru sırasında,

o   kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar olan süre içinde en çok üç eşit taksitte ödeyebilirler.

 

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları kabul edilen yükümlülerden;

·       gereken şartları taşımadıkları anlaşılanlar,

·       ödemeleri gereken yabancı ülke parasını yönetmelikte belirtilen sürelere uygun ödemeyenler,

·       ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler,

·       yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar,

·       dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı süresince toplam olarak her takvim yılının yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler,

·       yurda kesin dönüş yapanlar veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını kaybedenler,

·       istekleriyle vazgeçenler,

·       askerliğe elverişsiz olduğu tespit edilenler Millî Savunma Bakanlığı tarafından dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar.

 

            Her ne sebeple olursa olsun;

·       38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile

·       başvurdukları hâlde döviz ödemelerini yapmadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar,

·       10.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru sırasında defaten ödemeleri kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

 

Yukarıda belirtilen döviz miktarlarını yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

Avro dışındaki diğer paralarla yapılacak ödemelerin miktarı, her yılbaşındaki çapraz kurlar esas alınarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilân edilir.

 

Yükümlülerin ödedikleri dövizler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmaları hâlinde tâbi oldukları statüde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, ödemesini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybeden, askerliğe elverişsiz hale gelen ya da vefat edenlerin ödedikleri dövizler ise, talepleri hâlinde kendilerine, vekillerine veya mirasçılarına iade tarihindeki kura göre Türk Lirası olarak yurt içinde gösterecekleri banka hesabına iade edilir.

 

Ödemesini tamamladıktan sonra;

·       dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmalarını talep edenlere,

·       askerliğe elverişsiz hale gelenlere,

·       vefat edenlere,

·       Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybedenlere geri ödeme yapılmaz.

 

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi hâlinde, bu Kanuna tâbi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silâhaltına alınmalarının esasları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

 

EK MADDE-2:          

 

Yurt dışında çalışan askerlik yükümlülerinin yabancı ülke parası üzerinden yaptıkları ödemeler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında Hazine adına açılacak özel döviz hesabına Euro olarak kaydedilir. Bu tutarlar transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına aktarılır.

 

EK MADDE-3:          

 

Bu Kanunda belirtilen esaslara göre;

·       dövizle askerlik hizmetinden istifade edebilecek veya edemeyecek yükümlüler ile ilgili şartlar,

·       ödeme işlemleri, toplanan dövizin kullanılması,

·       geri ödeme ile ilgili işlemler,

·       olağanüstü hallerde göreve çağırma,

·       beyan edilen belge ve bilgilerin doğruluğunun araştırılması,

·       yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerin denetlenmesi usulleri ile diğer işlemler, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

 

GEÇİCİ MADDE-47   :          

 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce;

·       temel askerlik eğitimini süresi içinde yapmadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan,

·       halen bu Kanunun EK-1’inci ve Geçici 43’üncü maddelerinde belirtilen diğer yararlanma şartlarını taşıdıklarını ve

·       bu Kanunla değiştirilmeden önceki miktarlar üzerinden ödemelerini süresi içinde tamamladıklarını konsolosluklara müracaatla belgelendirenler, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

 

Bunlar hakkında askerlik hizmetini yerine getirmedikleri için idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.

 

GEÇİCİ MADDE-48: 

 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce;

·       temel askerlik eğitimlerini tamamlamalarını müteakip askerliğe elverişsiz hale gelen,

·       vefat eden,

·       Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya

·       Türk vatandaşlığını kaybedenler ile

·       ödeme ve temel askerlik eğitimi yükümlülüklerini süresi içinde tamamladıklarından kesin terhise hak kazananlara geri ödeme yapılmaz.

 

GEÇİCİ MADDE-49: 

 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce;

·       dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar hakkında, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır.

·       Ancak, bu yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar.                                

 

 

 

 

BEDELLİ ASKERLİK UYGULAMA ESASLARI

15 Aralık 2011

 

 

Askerlik Kanunu’nda yapılan değişiklikler 15 Aralık 2011’de yürürlüğe girmiştir.

 

Sözkonusu Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte Kanun’a eklenen geçici 46.Madde çerçevesinde;

 

·       31 Aralık 2011(dahil) itibariyle, 30 yaşından gün almış (1982 doğumlu ve daha yaşlı olanlar) ve henüz askerlik hizmetine başlamamış yükümlülere bedelli askerlik yapma imkanı sağlanmıştır.

 

Buna göre;

 

·       Başvurular yurt içinde Askerlik Şubesi Başkanlıklarına, yurt dışında misyonlarımıza şahsen yapılabilecektir.

 

·       Başvurular 15 Aralık 2011(dahil) - 15 Haziran 2012(dahil) tarihleri arasında alınacaktır.

 

·       Yükümlülerin, bedelli askerlik ücreti olan 30.000 Türk Lirasını başvuru tarihinde   def’aten  veya başvuru tarihinde 15.000 Türk Lirasını, kalan 15.000 Türk Lirasını ise başvuru tarihinden itibaren son başvuru gününe kadar bir defada aşağıdaki Banka Hesaplarına yatırması gerekmektedir. 

 

T.C. Ziraat Bankası (TR 700001001745001120115001 IBAN numaralı)

Türkiye Halk Bankası (TR 600001200945200005000027 IBAN numaralı)

Türkiye Vakıflar Bankası (TR 700001500158007299430751 IBAN numaralı)

 

 

 

 

   

Ayşe Hilal Sayan Koytak Büyükelçi
Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

08:30 - 13:30
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı
5.5.2019 5.5.2019 Miraç Kandili
4.7.2019 7.7.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
2.10.2019 2.10.2019 Hicri Yılbaşı
12.12.2019 12.12.2019 Mevlid Kandili